Chief Patron:Mr. M. P. Jain & Dr. J. Girish                  Chairman:Dr. B. Dinesh                  Chief Advisor:Dr. Y.K. Gupta                  Convener :Dr. Jagannath Sahoo & Dr. Harlokesh Narayan Yadav